10 vuoden takuu

Panostamme kestävyyteen ja laatuun, siksi Polarian kotimaiset ja vedenkestävät tuotteet kestävät isältä tyttärelle. Tarjoamme kaikille teräksestä valmistamillemme kylpyhuonekalusteille 10 vuoden takuun. Polaria-tuotemerkin tuotteisiin sisältyvillä sähkökomponenteilla on viiden vuoden takuu ja muuhun tuotevalikoimaan sovellamme kahden vuoden takuuta.

Polaria Oy (jäljempänä Polaria)
Polaria Oy:n sopimuskumppani (jäljempänä Sopimuskumppani)

TAKUULAUSEKE

 1. TAKUU
  Takuu 10 vuotta! Kaikilla Polaria-tuotemerkin teräksestä valmistetuilla kylpyhuonetuotteilla on kymmenen (10) vuoden takuu alla olevien ehtojen ja takuun kattavuutta koskevan porrastuksen mukaisesti. Polarian muuhun tuotevalikoimaan sovelletaan kahden (2) vuoden takuuta.

  Takuu on voimassa siinä tapauksessa, että sopimuskumppani, jälleenmyyjä tai asentaja taikka loppukäyttäjä on noudattanut tuotteen mukana tulleita huolto- ja hoito-ohjeita.

  1.1. Kattavuus

  Kymmenen vuoden takuu. Mikäli normaalissa kuluttajakäytössä tuotteessa ilmenee
  valmistusvirhe tai käytetystä materiaalista johtuva virhe, pois lukien kuluvat osat (mm.
  sähkökomponentit) sekä mahdolliset asennus ym. kulut, katetaan virheet kymmenen vuoden takuulla. Polaria pidättää oikeuden vahingon sattuessa harkintansa mukaan joko korjata tuote tai vaihtoehtoisesti toimittaa vastaava uusi tuote.

  Viiden vuoden takuu. Mikäli normaalissa kuluttajakäytössä tuotteessa ilmenee valmistusvirhe tai käytetystä materiaalista johtuva virhe, pois lukien muut kuluvat osat sekä mahdolliset asennus ym. kulut, katetaan virheet sähkökomponenttien osalta (pois lukien lamput) viiden vuoden takuulla. Polaria pidättää oikeuden vahingon sattuessa harkintansa mukaan joko korjata tuote tai vaihtoehtoisesti toimittaa vastaava uusi tuote.

  1.2. Erityissäännöt

  Posliiniset pesualtaat. Posliinista valmistetuille kylpyhuoneen pesualtaille myönnetään
  takuuajat kohdassa 1.1. säädetyin ehdoin, mutta vain altaan lasitteen värimuutosten sekä
  lasitteen ulkopintojen halkeamien osalta.

  Mikäli posliinisissa pesualtaissa ilmenee muu kuin altaan lasitteen värimuutosta tai sen ulkopintojen halkeamaa koskeva virhe, sovelletaan kahden (2) vuoden takuuta.

  Valumarmorialtaat. Kahden (2) vuoden takuu kohdassa 1.1. mainituin ehdoin myönnetään
  valumarmorialtaille.

  1.3. Rajoitukset

  Tuotetakuu on rajattu normaaleihin kuluttajakäytössä ilmenneihin valmistusvirheisiin tai
  käytetyistä materiaaleista johtuviin virheisiin.

  Takuu ei siten kata virheellisestä asennuksesta, säilytyksestä tai käytöstä taikka virheellisestä puhdistuksesta tai huollosta johtuneita vikoja. Takuu ei myöskään kata tuotteen purkamisesta, muuttamisesta taikka muun kuin ammattilaisen tekemistä korjauksista taikka muutoin heikkolaatuisesta korjauksesta johtuneita virheitä.

  Sopimuskumppani, jälleenmyyjä tai asentaja vastaa Polarian sijaan tämän takuulausekkeen velvollisuuksista, mikäli vahinko on aiheutunut näiden törkeästä huolimattomuudesta, esimerkiksi tuotteiden totuudenvastaisesta markkinoinnista, tai, mikäli tuote sisältäisi näiden tiedossa olevan selvän virheen, tästä ilmoittamisen laiminlyönnistä. Loppukäyttäjän syyllistyessä tässä mainittuun törkeään huolimattomuuteen rinnastettavaan menettelyyn, hän menettää tämän takuulausekkeen mukaiset oikeutensa. Sekä Sopimuskumppanilla että loppukäyttäjällä on vahingon sattuessa velvollisuus minimoida vahinko.

  Takuu ei koske normaalia kulumista taikka verkkovirran epätavallisesta vaihtelusta aiheutuneita vikoja. Takuu ei myöskään koske muussa kuin ostopaikan valtiossa ilmenneitä tuotevikoja.

  Edellä mainitun lisäksi takuu kattaa pakottavan lain, kuten kansallisen kuluttajansuojalain,
  asettamat pakottavat ehdot.

  Mikäli reklamaatio on osoittautunut ilmeisen perusteettomaksi, Polarialla on oikeus periä 80 euron käsittelymaksu ja kohtuullinen korvaus sille aiheutuneista kuluista.

  Polaria ei ole vastuussa tuoteviasta aiheutuneista välillisistä vahingoista ja kustannuksista.
  Välillisillä vahingoilla tarkoitetaan tuotevirheestä aiheutuvia vahinkoja muuhun omaisuuteen tai henkilövahinkoja, kun taas välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan paitsi välillisistä vahingoista syntyviä kustannuksia myös kaikkia muita kuluja ja menetyksiä, jotka eivät suoraan ole sidoksissa tuotteen korjauskustannuksiin, välillisenä kustannuksena esim. ansionvähennys.

  Tämä takuulauseke koskee 1.10.2019 alkaen markkinoille toimitettuja tuotteita.

2. ILMOITUSVELVOLLISUUS
Kuluttaja kohdistaa takuu- ja reklamaatioasioissa vaateensa ostopaikkaan. Sopimuskumppanin on osaltaan ilmoitettava tästä Polarialle viipymättä tai viimeistään 8 arkipäivän kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon sanotuista vaateista. Kuluttajan tulee esittää tuotteen ostokuitti reklamaation käsittelyyn saattamiseksi. Polarian korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan ne kulut, joista Sopimuskumppani ja Polaria ovat erikseen sopineet.

Sopimuskumppani, jälleenmyyjä ja asentaja sitoutuvat ilmoittamaan Polarialle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan tämän takuulausekkeen kannalta relevanteista virheistä tuotteissa. Lisäksi nämä sitoutuvat olemaan markkinoimatta Polarian tuotteita totuudenvastaisesti

3. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tästä takuulausekkeesta johtuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Takuuta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisissä neuvotteluissa tai, mikäli sovintoon ei neuvotteluteitse päästä, riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Suomen keskuskauppakamarin välityssääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä yhden välimiehen toimesta. Osapuolet maksavat kumpikin puolet välimiehen palkkiosta.