Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Polaria Oy
Yrittäjäntie 4
52700 Mäntyharju

Puh. 020 775 6340 (vaihde)

Y-tunnus 0165730-3 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

myynti@polaria.fi

3. Rekisterin nimi

Polaria Oy:n Polaria-asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
  • asiakaspalvelun kehittäminen
  • laskutus ja perintä
  • tiedotus ja markkinointi
  • tilastointi
  • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
  • asiakaskyselyt ja muut kyselyt
  • muut vastaavat tarkoitukset.

Henkilötietoja kerätään tämän selosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä selosteessa on mainittu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Polarian asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista www-sivuilta ja osoiterekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Polaria ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Polaria voi luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Polariaa toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Polariaa luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Polarian hallussa olevasta tietokannasta.

8.  Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmään tallennetun rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Polaria Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työssään tietoja tarvitsevat. Perintätapauksissa tiedot luovutetaan perintätoimiston käyttöön.

10.  Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.  

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.

Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä.

Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä

12. Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Polaria poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Polariaa poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Manuaalisesti käsiteltävät asiakastiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Polariaa säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.