Takuu

 

Polaria Oy (jäljempänä Polaria)

Polaria Oy:n sopimuskumppani (jäljempänä Sopimuskumppani)

 

TAKUULAUSEKE

 

1. TAKUU

Takuu 10 vuotta! Kaikilla Polaria -tuotemerkin teräksestä valmistetuilla kylpyhuonetuotteilla on kymmenen (10) vuoden takuu alla olevien ehtojen ja takuun kattavuutta koskevan porrastuksen mukaisesti. Polarian muuhun tuotevalikoimaan sovelletaan kahden (2) vuoden takuuta.

Takuu on voimassa siinä tapauksessa, että sopimuskumppani, jälleenmyyjä tai asentaja taikka loppukäyttäjä on noudattanut tuotteen mukana tulleita huolto- ja hoito-ohjeita.

1.1. Kattavuus

Kymmenen vuoden takuu. Mikäli normaalissa kuluttajakäytössä tuotteessa ilmenee valmistusvirhe tai käytetystä materiaalista johtuva virhe, pois lukien kuluvat osat (mm. sähkökomponentit) sekä mahdolliset asennus ym. kulut, katetaan virheet kymmenen vuoden takuulla. Polaria pidättää oikeuden vahingon sattuessa harkintansa mukaan joko korjata tuote tai vaihtoehtoisesti toimittaa vastaava uusi tuote.

Viiden vuoden takuu. Mikäli normaalissa kuluttajakäytössä tuotteessa ilmenee valmistusvirhe tai käytetystä materiaalista johtuva virhe, pois lukien muut kuluvat osat sekä mahdolliset asennus ym. kulut, katetaan virheet sähkökomponenttien osalta (pois lukien lamput) viiden vuoden takuulla. Polaria pidättää oikeuden vahingon sattuessa harkintansa mukaan joko korjata tuote tai vaihtoehtoisesti toimittaa vastaava uusi tuote.

1.2. Erityissäännöt

Posliiniset pesualtaat. Posliinista valmistetuille kylpyhuoneen pesualtaille myönnetään takuuajat kohdassa 1.1. säädetyin ehdoin, mutta vain altaan lasitteen värimuutosten sekä lasitteen ulkopintojen halkeamien osalta.Mikäli posliinisissa pesualtaissa ilmenee muu kuin altaan lasitteen värimuutosta tai sen ulkopintojen halkeamaa koskeva virhe, sovelletaan kahden (2) vuoden takuuta.

Valumarmorialtaat. Kahden (2) vuoden takuu kohdassa 1.1. mainituin ehdoin myönnetään valumarmorialtaille.

1.3. Rajoitukset

Tuotetakuu on rajattu normaaleihin kuluttajakäytössä ilmenneihin valmistusvirheisiin tai käytetyistä materiaaleista johtuviin virheisiin. Takuu ei siten kata virheellisestä asennuksesta, säilytyksestä tai käytöstä taikka virheellisestä puhdistuksesta tai huollosta johtuneita vikoja. Takuu ei myöskään kata tuotteen purkamisesta, muuttamisesta taikka muun kuin ammattilaisen tekemistä korjauksista taikka muutoin heikkolaatuisesta korjauksesta johtuneita virheitä.

Sopimuskumppani, jälleenmyyjä tai asentaja vastaa Polarian sijaan tämän takuulausekkeen velvollisuuksista, mikäli vahinko on aiheutunut näiden törkeästä huolimattomuudesta, esimerkiksi tuotteiden totuudenvastaisesta markkinoinnista, tai, mikäli tuote sisältäisi näiden tiedossa olevan selvän virheen, tästä ilmoittamisen laiminlyönnistä. Loppukäyttäjän syyllistyessä tässä mainittuun törkeään huolimattomuuteen rinnastettavaan menettelyyn, hän menettää tämän takuulausekkeen mukaiset oikeutensa. Sekä Sopimuskumppanilla että loppukäyttäjällä on vahingon sattuessa velvollisuus minimoida vahinko.

Takuu ei koske normaalia kulumista taikka verkkovirran epätavallisesta vaihtelusta aiheutuneita vikoja. Takuu ei myöskään koske muussa kuin ostopaikan valtiossa ilmenneitä tuotevikoja.

Edellä mainitun lisäksi takuu kattaa pakottavan lain, kuten kansallisen kuluttajansuojalain, asettamat pakottavat ehdot.

Mikäli reklamaatio on osoittautunut ilmeisen perusteettomaksi, Polarialla on oikeus periä 80 euron käsittelymaksu ja kohtuullinen korvaus sille aiheutuneista kuluista.

Polaria ei ole vastuussa tuoteviasta aiheutuneista välillisistä vahingoista ja kustannuksia. Välillisillä vahingoilla tarkoitetaan tuotevirheestä aiheutuvia vahinkoja muuhun omaisuuteen tai henkilövahinkoja, kun taas välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan paitsi välillisistä vahingoista syntyviä kustannuksia myös kaikkia muita kuluja ja menetyksiä, jotka eivät suoraan ole sidoksissa tuotteen korjauskustannuksiin, välillisenä kustannuksena esim. ansionvähennys.

Tämä takuulauseke koskee 1.10.2019 alkaen markkinoille toimitettuja tuotteita.

 

2. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Kuluttaja kohdistaa takuu- ja reklamaatioasioissa vaateensa ostopaikkaan. Sopimuskumppanin on osaltaan ilmoitettava tästä Polarialle viipymättä tai viimeistään 8 arkipäivän kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon sanotuista vaateista. Kuluttajan tulee esittää tuotteen ostokuitti reklamaation käsittelyyn saattamiseksi. Polarian korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan ne kulut, joista Sopimuskumppani ja Polaria ovat erikseen sopineet.

Sopimuskumppani, jälleenmyyjä ja asentaja sitoutuvat ilmoittamaan Polarialle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan tämän takuulausekkeen kannalta relevanteista virheistä tuotteissa. Lisäksi nämä sitoutuvat olemaan markkinoimatta Polarian tuotteita totuudenvastaisesti. 

 

3. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tästä takuulausekkeesta johtuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Takuuta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisissä neuvotteluissa tai, mikäli sovintoon ei neuvotteluteitse päästä, riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Suomen keskuskauppakamarin välityssääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä yhden välimiehen toimesta. Osapuolet maksavat kumpikin puolet välimiehen palkkiosta.