Garanti

GARANTIKLAUSUL

 

Polaria Oy (nedan Polaria)

Polaria Oy:s avtalspartner (nedan Avtalspartner)

 

1. GARANTI

Garanti 10 år! Alla badrumsprodukter av varumärket Polaria som tillverkats av stål har tio (10) års garanti enligt villkoren nedan och enligt nivåerna för garantins täckning. På Polarias övriga produktsortiment tillämpas två (2) års garanti.

Garantin gäller då avtalspartnern, återförsäljaren, installatören och slutanvändaren har följt instruktionerna för underhåll och skötsel som medföljer produkten.

1.1. Täckning

Tio års garanti. Om fabrikationsfel eller fel på grund av det använda materialet förekommer i en produkt i normalt konsumentbruk, med undantag av delar som slits ut (t. ex. elektriska komponenter) samt eventuella utgifter för installation m.m., täcks felen av den tioåriga garantin. Polaria förbehåller sig rätten att efter egen bedömning antingen reparera produkten eller byta ut den mot en motsvarande ny produkt.

Fem års garanti. Om fabrikationsfel eller fel på grund av det använda materialet förekommer i en produkt i normalt konsumentbruk med undantag av andra delar som slits ut samt eventuella utgifter för installation m.m., täcker den femåriga garantin även fel i elektriska komponenter (med undantag av lampor). Polaria förbehåller sig rätten att efter egen bedömning antingen reparera produkten eller byta ut den mot en motsvarande ny produkt.

1.2. Särskilda bestämmelser

Tvättställ av porslin. För tvättställ av porslin för badrum  lämnas garantitid enligt villkoren i punkt 1.1., men endast för färgförändringar i glasyren och för sprickor i glasyrens yttre skikt.

Om det förekommer något annat fel än en färgförändring i tvättställets glasyr eller en spricka på det yttre skiktet, tillämpas två (2) års garanti.

Tvättställ av gjutmarmor. För tvättställ av gjutmarmor lämnas två (2) års garanti enligt villkoren i punkt 1.1.

1.3. Begränsningar

Produktgarantin begränsas till fel som uppkommit vid tillverkningen eller på grund av använda material och som visat sig vid normalt konsumentbruk.

Garantin täcker därmed inte fel som beror på felaktig installation, lagring eller användning, eller på felaktig rengöring eller felaktigt underhåll. Garantin täcker inte heller fel som beror på demontering eller ändring av produkten eller på reparationer utförda av någon annan än en fackman eller på reparationer som på annat sätt är av dålig kvalitet.

Avtalspartnern, återförsäljaren eller installatören svarar i Polarias ställe för skyldigheterna i denna garantiklausul om skadan har orsakats av deras grova vårdslöshet, till exempel osann marknadsföring av produkterna, eller om produkten innehåller ett tydligt fel som man varit medveten om och anmälan om detta har försummats. Om slutanvändaren gör sig skyldig till nämnda grova vårdslöshet, förlorar hen sina rättigheter enligt denna garantiklausul. I händelse av skada är både Avtalspartnern och slutanvändaren skyldig att minimera skadorna.

Garantin gäller inte för normalt slitage eller för fel orsakade av ovanliga växlingar i nätströmmen. Garantin gäller inte heller för produktfel som upptäcks i ett annat land än där inköpsstället finns.

Utöver ovan nämnda täcker garantin obligatoriska villkor som uppställs i tvingande lag, såsom nationell konsumentskyddslag.

Om en reklamation har visat sig vara uppenbart ogrundad har Polaria rätt att debitera en handläggningsavgift på 80 euro och en rimlig ersättning för de uppkomna kostnaderna.

Polaria ansvarar inte för indirekta skador och kostnader som orsakats av produktfel. Indirekta skador avser skada på annan egendom eller personskada som orsakats av ett produktfel, medan indirekta kostnader avser förutom kostnader som uppstår på grund av indirekta skador, även alla andra utgifter och förluster som inte är direkt kopplade till reparationskostnaderna för produkten, som indirekt kostnad till exempel inkomstförlust.

Denna garantiklausul gäller för produkter som förs ut på marknaden från och med 1.10.2019.

 

2. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Konsumenten riktar sina krav gällande garanti och reklamation till inköpsstället. Avtalspartnern ska underrätta Polaria om dettautan dröjsmål eller senast inom 8 vardagar efter att ha fått information om de nämnda kraven. För att reklamationen ska tas upp till handläggning, måste konsumenten uppvisa inköpskvittot på produkten. Polarias ersättningsskyldighet täcker endast de kostnader som avtalats separat mellan Avtalspartnern och Polaria.

Avtalspartnern, återförsäljaren och installatören förbinder sig att utan onödigt dröjsmål underrätta Polaria om eventuella fel i produkterna som är relevanta för denna garantiklausul. Dessutom förbinder de sig att inte marknadsföra Polarias produkter med felaktiga uppgifter. 

 

3. TILLÄMPLIG LAG OCH MENINGSSKILJAKTIGHETER

Vid tvister som följer av denna garantiklausul tillämpas finländsk lag. Tvister som rör garantin avgörs i förhandlingar mellan parterna, och om man inte når en överenskommelse genom förhandlingar, ska tvisterna avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med skiljereglerna för Finlands centralhandelskammare. Skiljeförfarandet hålls i Helsingfors med ledning av en skiljeman. Parterna betalar vardera hälften av skiljemannens arvode.